ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง โดยมีท่าน ส.จ.จีระเดช  จีแดง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเห็นถึงความสำคัญของตนเอง ที่เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี

 • ประกาศราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย 
 • เอกสารเผยแพร่ตามใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
 • เอกสารเผยแพร่ ตามใบสั่งจ้างตัดหญ้า 2 ข้างทาง หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ 
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดหญ้า 2 ข้างทาง หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ 
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมดาด คสล. 
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 340 
 • เอกสารเผยแพร่ ตามใบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง 340 
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัลฯ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี2562 
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก 
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าห่มนวม 
 • ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมก่อสร้างดาด คสล. 

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง
  229 หมู่ 3 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50330
  โทรศัพท์ 052-009480 โทรสาร 052-009480 ต่อ 17
  E-Mail : info@saluanglocal.go.th
  copyright © 2556 www.saluanglocal.go.th